H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 140 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 140

din data: 28.06.2013
privind aprobarea limitei valorice zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev în anul şcolar 2013 - 2014


Având în vedere,
- referatul Direcţiei Economice nr. 7884 / 10.06.2013 cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul Programului „Lapte - Corn" pentru anul şcolar 2013-2014;.
- prevederile art.1 din O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1 din H.G. nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97, alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă limita valorii zilnice pentru produsele lactate acordate pentru un elev în anul şcolar 2013 - 2014 în cuantum de 0,78 lei.
Art.2.Se aprobă limita valorii zilnice pentru produsele de panificaţie acordate pentru un elev în anul şcolar 2013 - 2014 în cuantum de 0,39 lei.
Art.3.În cazul actualizării prin Hotărâre de Guvern a limitelor valorice zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie, plafoanele valorice pe produse, stabilite conform art 1 şi 2, se vor majora în mod corespunzător.
Art.4.Limitele valorice aprobate prin art 1 şi 2 cuprind preţul integral de achiziţie a produselor, taxa pe valoarea adăugată precum şi cheltuieli de transport, distribuţie şi depozitare.
Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Achiziţii Publice din Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului judeţean Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad,

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)