H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 143 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 143

din data: 28.06.2013
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu situat în Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 81, aflat în domeniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
- referatul .Direcţiei Tehnice-Investiţii nr. 8392 /19.06.2013 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu situat în Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 81, aflat în domeniul public al Judeţului Arad
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 46/2013;
- Prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile art. 123, alin. (1) şi (2), din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiului având suprafaţă utilă de 347,80 mp situat în imobilul din Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 81, cu destinaţia de club-bar, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Hotărârea se comunică la:
- Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Serviciul Financiar Contabilitate;
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă
contract_2013.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)