H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 142 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 142

din data: 28.06.2013
privind aprobarea contractării serviciilor sociale pentru Centrul de tip rezidenţial - Speranţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
- referatul nr. 8282 din 18.06.2013 al Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor sociale, pentru Centrul de tip rezidenţial - Speranţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
- adresa nr. 2363/23.01.2013, a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 848/24.01.2013;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
- prevederile art. 112 alin. (3) lit. m, p şi q din Legea asistenţei sociale nr. 292/20.12.2011;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contractarea serviciului social, Centru de tip rezidenţial - Speranţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.2.Se aprobă contribuţia de minim 2% din valoarea contractului, care va fi suportată de către furnizorul privat de servicii sociale, în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale.
Art.3.Se aprobă documentaţia descriptivă pentru contractarea serviciilor sociale, proiectul AR-CR-SP-17, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art.4.Monitorizarea activităţii desfăşurate de furnizorul privat de servicii sociale în cadrul Centrului de tip rezidenţial - Speranţa, se va efectua de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
-Serviciul Gestiune Resurse Umane;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Direcţia Tehnică - Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)