H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 144 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 144

din data: 28.06.2013
privind mutarea Secţiei TBC a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad în imobilul ocupat de către Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu handicap situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan, nr. 2


Având în vedere,
- referatul nr. 8238/17.06.2013 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat;
- Hotărârea nr. 35 din 29.05.2013 a Consiliului local al Comunei Gurahonţ privind stabilirea şi aprobarea unor măsuri privind admnistrarea clădirilor în care a funcţionat Spitalul comunal Gurahonţ date în administrarea pe bază de contract Consiliului Judeţean Arad;
- Adresa nr. 23095/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
- Prevederile art. 91 alin (1) lit. c Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă mutarea Secţiei TBC a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad în imobilul, aflat în domeniul public al Judeţului Arad, ocupat de către Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu handicap situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan, nr. 2, după eliberarea acestuia.
Art.2.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Primăria Comunei Gurahonţ
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
- Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea domeniului public şi privat
- Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.docx Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)