H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 148 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 148

din data: 28.06.2013
pentru modificarea Hotărârii nr.34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016


Având în vedere,
-referatul nr. 8716/26.06.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Arad nr. 34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016,
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 34/2013, Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 62/2013, nr. 96/2013, 121/2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 34/21.03.2013, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5/21.02.2013, art.4 lit. d,
-prevederile Legii finanţelor publice nr. 273/2006 art. 33 alin.(3) si (5) actualizată,
-OUG nr. 12/06.03.2012 pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale şi prorogarea unor termene,
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 34/21.03.2013 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 34/21.03.2013 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 -2016 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia generală a finanţelor publice Arad,
-Direcţia economică a Consiliului judeţean Arad,
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului judeţean Arad,
-Trezoreria municipiului Arad,
-Primăria oraşului Lipova,
-Primăria comunei Almaş,
-Primăria comunei Covăsânţ,
-Primăria comunei Peregu Mare.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA_2.xls Descarcă
ANEXA_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)