H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 149 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 149

din data: 28.06.2013
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013


Având în vedere,
-referatul nr. 8729/26.06.2013 al Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013;
-Contractul de Finanţare pentru Programul national de dezvoltare locală, Subprogramul "Infrastructura la nivel judetean", Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judeţene, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad, înregistrat cu nr. 8113/13.06.2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 93/26.04.2013 privind aprobarea cumpărării de către Judeţul Arad a unui teren şi încheierea unei tranzacţii in Dosarul civil nr. 171/238/2010;
-prevederile Legii nr. 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
In temeiul art. 97 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,republicată cu modificările ulterioare.


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre;
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Judeţului Arad conform anexelor nr. 3 si 3.1 la prezenta hotărâre;
Art.4.Se aprobă credite de angajament in suma de 20.871 mii lei conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre;
Art.5.Se aprobă modificarea listei de investiţii pe anul 2013, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre;
Art.6.Consiliul Judeţean Arad va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai in limita veniturilor încasate;
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Tehnică-Investiţii
-Unităţi subordonate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_4.xls Descarcă
REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot