H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 150 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 150

din data: 28.06.2013
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Judeţul Arad este membru asociat


Având în vedere,
- Adresa nr. 852/04.06.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 7606/04.06.2013,
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, cuprinsă în referatul nr. 7606/2013 al Serviciului Investiţii privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. d şi alin. (5), lit. a, pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată,
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale HG. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului cadru ale asociaţilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice,
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 4/2013, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 4/2013, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.(1) Se aprobă aderarea localităţilor Bârsa, Beliu, Bocsig, Buteni, Chisindia, Mişca, Secusigiu, Vinga şi Tauţ la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
(2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 50.000 lei.
Art.4.Se împuterniceşte reprezentantul Judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, domnul Mircea Rusu Vasile, cetăţean român, născut la data de 20.06.1951, domiciliat în Municipiul Arad, str. Gral. Traian Moşoiu, nr. 4, ap. 2, posesor al C.I. seria AR, nr. 573175, eliberată de SPCJEP Arad la data de 26.06.2012, în calitate de membru al Adunării Generale a Asociaţilor, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţie, să semneze în numele şi pe seama Judeţului Arad Actul Adiţional nr. 4/2013 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre, şi să exercite în numele şi pe seama Judeţului Arad atribuţiile specifice mandatului general de reprezentare.
Art.5.În situaţia în care reprezentantul Judeţului Arad desemnat conform art. 4, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Judeţului Arad vor fi reprezentate de domnul Guţu Romulus Remus, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, cetăţean român, născut la data de 18.08.1975 în oraşul Lipova, Judeţul Arad, domiciliat în sat Ususău, nr. 20, comuna Ususău, Judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 550226, eliberată de SPCLEP Lipova la data de 16.01.2012.
Art.6.Se împuterniceşte dna. Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născută la data de 28.08.1974 în judeţul Braşov, oraşul Rupea, domiciliată în mun. Arad, str. M. Eminescu, nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesoare C.I. seria AR, nr. 398244 eliberată de SPCLEP ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.
Art.7.În situaţia în care persoana împuternicită conform art. 6, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al aparatului tehnic al ADIACJA, împuternicit de Preşedintele Asociaţiei, în acest sens.
Art. 8.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)