H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 151 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 151

din data: 28.06.2013
privind modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad" POS Mediu, etapa I 2007-2013 şi a valorii cofinanţării Judeţului Arad la acest proiect


Având în vedere,
-Adresa nr. 784/28.05.2013 a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin care se supune spre aprobare propunerea de modificare a devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional);
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, cuprinsă în referatul nr. 7235/2013 al Serviciului Investiţii, privind aprobarea propunerii de modificare a devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad" POS Mediu, etapa I 2007-2013 şi a valorii contribuţiei proprii a Judeţului Arad la acest proiect,
- nota justificativă comunicată de ATMP prin adresa nr. 496/15.03.2013 privind modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate aprobat pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad",
- Avizul favorabil CTE nr. 6056 din 03.04.2013 al S.C. Compania Apa Arad SA, pentru modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate,
- Dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre după cum urmează:
- Valoarea totală a investiţiei pentru Judeţul Arad, aferentă proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad", este de 56.411,41 mii lei(inclusiv TVA) echivalentul a 13.635,83 mii euro(inclusiv TVA).
- Contribuţia proprie ce revine Judeţului Arad, aferentă proiectului Extindere şi modernizare infrastructuri de apă şi apă uzată din judeţul Arad" este de 1.015,41 mii lei, reprezentând 1,8% din valoarea totală a investiţiei (dar nu mai mult decât valoarea investiţiilor executate în cadrul contractelor de lucrări încheiate pentru implementarea Proiectului:„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad").
Art.2.Se aprobă completarea indicatorilor tehnici şi de performanţă precum şi indicatorilor economici pentru Judeţul Arad corespunzător modificării devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad", cu datele necesare implementării activităţii GIS în Municipiul Arad.
Art.3.Toate celelalte prevederi ale Studiului de fezabilitate al proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad" rămân nemodificate.
Art.4.Se împuterniceşte reprezentantul Judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, domnul Mircea Rusu Vasile, cetăţean român, născut la data de 20.06.1951, domiciliat în Municipiul Arad, str. Gral. Traian Moşoiu, nr. 4, ap. 2, posesor al C.I. seria AR, nr. 573175, eliberată de SPCJEP Arad la data de 26.06.2012 cu mandat special să aprobe în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Arad, modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)