H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 152 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 152

din data: 28.06.2013
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea investiţiei "Canalizare menajera incinta spital sediu, P-ţa Mihai Viteazu nr. 7-8 Arad, jud.Arad"


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 7599/04.06.2013;
-Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., întocmită de către S.C. Arcoinstal S.R.L. Arad;
-Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 - actualizată, privind finanţele publice locale;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza P.T., întocmită de către S.C. Arcoinstal S.R.L Arad şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, pentru realizarea investiţiei "Canalizare menajeră incintă spital sediu, P-ţa Mihai Viteazu nr. 7-8 Arad, judeţul Arad.
Art.2.Se aprobă realizarea investiţiei menţionate la Art. 1, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judetean Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă
Anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)