H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 153 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 153

din data: 28.06.2013
privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, destinat investigaţiilor imagistice de tip RMN


Având în vedere,
-Adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, nr. 11565/10.06.2013, prin care se solicită acordul Consiliului Judeţean Arad pentru închirierea unui spaţiu din incinta spitalului, destinat investigaţiilor imagistice de tip RMN;
-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 8693 /25.06.05.2013;
-Prevederile Contractului de administrare directă nr. 4367/25.03.2011;
-Prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
-Prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
-Prevederile art. 91, alin. (1) lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea unui spaţiu situat la parterul clădirii policlinicii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, în suprafaţă de 55,15 mp, conform schiţei de amplasament anexate, destinat investigaţiilor imagistice de tip RMN.
Art.2.(1) Închirierea spaţiului se va face prin licitaţie publică, în condiţiile legii, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condiţiile legii.
(2) Stabilirea preţului minim de pornire a licitaţiei se va face de către un evaluator autorizat ANEVAR.
(3) În contractul de închiriere se va prevedea o clauză de reziliere unilaterală de către spital, fără pretenţii de despăgubire a chiriaşului, în situaţia în care interesele publice ale judeţului Arad o justifică.
Art.3.Din chiria încasată, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad va vira Consiliului Judeţean Arad o cotă - parte de 50%.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia tehnică - investiţii;
-Direcţia Economică;
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)