H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 154 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 154

din data: 28.06.2013
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "C.T.P." S.A


Având în vedere,
-adresa nr. 4888/18.06.2013 a S.C. Compania de Transport Public S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 8500/20.06.2013 prin care solicită mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Companie, să aprobe închirierea/locaţia gestiunii/închirierea prin licitaţie a unor active ale companiei şi mandatarea Consiliului de Administraţie cu stabilirea metodologiei de desfăşurare a licitaţiei şi desemnarea comisiei de licitaţie.
- prevederile art. 91 alin. 1 lit. a) din Legea nr.215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se mandatează reprezentanţii Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. ca pe întreaga durată a mandatului să hotărască şi să aprobe închirierea prin licitaţie a unor active ale S.C. Compania de Transport Public S.A. şi mandatarea Consiliului de Administraţie cu stabilirea metodologiei de desfăşurare a licitaţiei precum şi desemnarea comisiei de licitaţie.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A.
-S.C. Compania de Transport Public S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)