H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 156 / 28.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 156

din data: 28.06.2013
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 119 şi transferul acestuia fără plată din domeniul public al comunelor Zerind şi Pilu, în domeniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 8638/25.06.2013 al Direcţiei Tehnice Investiţii a Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea nr. 47/22.05.2013 a Consiliului Local al comunei Zerind privind propunerea de clasificarea ca drum judeţean a drumului comunal DC 119 Zerind - Vărşand.
-Hotărârea nr. 35/28.05.2013 a Consiliului Local al comunei Pilu privind propunerea de clasificarea ca drum judeţean a drumului comunal DC 119 Vărşand - Zerind şi aprobarea transferului lui fără plată către C.J. Arad;
-Hotărârea nr. 54 /27.06.2013 a Consiliului Local al comunei Zerind privind aprobarea transferului fără plată a drumului DC 119 Zerind - Vărşand km 0+000 -9+000, încadrat în categoria funcţională a drumurilor judeţene, din domeniul public al comunei Zerind în domeniul public al judeţului Arad.
-Prevederile art. 12 şi 13 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă încadrarea drumului comunal DC 119 Zerind (DN 79) - Vărşand (DN 79A) km 0+000 - 16+014 în categoria funcţională a drumurilor judeţene, cu indicativul DJ 709 K : Zerind (DN 79) - Vărşand (DN 79A) km 0+000 - 16+014.
Art.2.Se aprobă transferul fără plată din domeniul public al comunei Zerind, a DJ 709 K km 0+000 - 9+000 în domeniul public al Judeţului Arad.
Art.3.Se aprobă transferul fără plată din domeniul public al comunei Pilu, a DJ 709 K km 9+000 - 16+014 în domeniul public al Judeţului Arad.
Art.4.Predarea - primirea inventarului bunurilor situate pe DJ 709 K km 0+000…9+000, respectiv 9+000…16+014, se va face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate.
Art.5.Se aprobă majorarea patrimoniului public al judeţului Arad - drumuri judeţene - cu valoarea celor doua tronsoane de drumuri menţionate la art.2 şi art.3, conform protocoalelor de predare-primire.
Art.6.Hotărârea se comunică:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri,
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat,
-Primăria comunei Zerind,
-Primăria comunei Pilu.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.docx Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)