H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 159 / 10.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 159

din data: 10.07.2013
privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 8180/01.05.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Arad;
-avizul nr. 17.420RG/12.769/14.072/17.06.2013 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 8822/27.06.2013;
-Hotărârea nr. 164/22.09.2005 a Consiliului Judeţean Arad privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Arad;
-prevederile art. 85 alin (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Arad, după cum urmează:
- Pârvulescu Dan - medic, preşedintele Comisiei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
- Ardelean Călin Tiberiu - medic, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;
- Almaşi Viorica - Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Judeţeană Arad;
- Popa Bogdan - psiholog, Colegiul Psihologilor din România - Filiala Teritorială Arad;
- Popa Monica-Maricica - asistent social, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
Art. 2.Cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri orice dispoziţie contrară, privind componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Arad, se abrogă.
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art. 4.Prezenta hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad
-Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Judeţeană Arad
-Colegiul Psihologilor din România - Filiala Teritorială Arad
-Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România
-Asociaţia Distroficilor Muscular din România - Filiala Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)