H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 162 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 162

din data: 26.07.2013
privind majorarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat de S.C.Compania de Transport Public S.A. Arad


Având în vedere,
-prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
-adresa nr. 4870/17.06.2013 a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, privind majorarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
-referatul nr. 8244/25.06.2013 al Direcţiei administraţie publică-Autoritatea judeţeană de transport, privind propunerea de majorare a tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tarifele pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, potrivit anexei la prezenta hotărâre. Noile tarife urmează a se aplica începând cu data de 1 august 2013.
Art.2.Se abrogă orice alte prevederi contrare prezentei.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
-Directia administratie publică - Serviciul Autoritatea judeţeană de transport
-Directia economică a Consiliului Judetean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_referat._xls.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 16 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)