H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 163 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 163

din data: 26.07.2013
privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Arad


Având în vedere,
-prevederile art. 4, art. 16 alin. (3) şi art. 17 alin.(1) lit. p) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 4 lit. g) şi h), art. 15 şi art. 19 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 74 din 28.03.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Arad;
-Referatul nr. 9940/18.07.2013, al Direcţiei administraţie publică-Autoritatea judeţeană de transport privind propunerea de modificare a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Arad;
-În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), şi alin. (5) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 74 din 28.03.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Arad, îşi încetează valabilitatea.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia administraţie publică
- Operatorii de transport deţinători de licenţe.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Caietul_de_sarcini.doc Descarcă
Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)