H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 164 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 164

din data: 26.07.2013
privind aprobarea contractării prestării serviciilor sociale pentru perioada 2014-2016 la „Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilităţi Orhideea", din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
-adresa nr. 2363/23.01.2013, a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 848/24.01.2013;
-referatul nr. 9960 din 19.07.2013 al Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor sociale, pentru Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilităţi Orhideea din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-prevederile art. 112 alin. (3) lit. m, p şi q din Legea asistenţei sociale nr. 292/20.12.2011;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă contractarea prestării serviciilor sociale pentru perioada 2014-2016 la Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilităţi Orhideea, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art. 2. Se aprobă contribuţia de minim 5% din valoarea contractului, care va fi suportată de către furnizorul privat de servicii sociale, în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale.
Art. 3. Se aprobă documentaţia descriptivă pentru contractarea serviciilor sociale, proiectul AR-CP-OR-30, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4. Monitorizarea activităţii desfăşurate de furnizorul privat de servicii sociale în cadrul Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilităţi Orhideea, se va efectua de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Tehnică - Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractarea Serviciilor Sociale.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)