H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 176 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 176

din data: 26.07.2013
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013


Având în vedere,
-referatul nr. 9966 din 19.07.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 116/28.05.2013 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii începând cu luna iunie 2013;
-prevederile art. 91 alin. (2) şi ale art. 104 alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile Legii nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;
-prevederile Legii nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale;
-prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului republicată şi actualizată;
-prevederile H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
-prevederile art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
-prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
-adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Arad nr. 900/06.02.2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul Consiliului Judeţean Arad pentru anul 2013;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013, conform anexelor nr. 1 şi 2.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă
centralizator.xls Descarcă
anexa_1.ppt Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)