1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 168 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 168

din data: 26.07.2013
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2013


Având în vedere,
-referatul nr. 9.995 din 19.07.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013;
-prevederile art. 91 alin. (2) şi ale art. 104 alin.(2) lit. a) din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 75/27.04.2012 privind înfiinţarea Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad în subordinea Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 20 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, actualizată;
-prevederile art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, actualizată;
-prevederile art. 3 din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;
-prevederile art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
-prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
-adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Arad nr. 900/06.02.2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul Consiliului Judeţean Arad pentru anul 2013;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad, conform anexelor nr.1 şi 2, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
SECRETAR AL JUDETULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)