H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 172 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 172

din data: 26.07.2013
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Săvârşin, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013


Având în vedere,
-referatul nr. 10003 din 19.07.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Săvârşin, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013;
-Hotărârea CJA nr. 85/26.04.2013 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Săvârşin;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1 şi ale art. 3 din HG nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
-prevederile art. 3 şi ale art. 4 din Instrucţiunile nr. 507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, aprobate prin HG nr. 412/2003;
-prevederile art. 3 din HG nr. 459/2010 privind aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medical comunitară;
-prevederile art. 1 şi 2 din OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
-prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posture şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Săvârşin se aprobă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Săvârşin.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Serviciul Managementul Spitalelor al Consiliului Judeţean Arad
- Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad
- Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Săvârşin.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_3.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)