H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 178 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 178

din data: 26.07.2013
privind aprobarea majorarii cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective ale elevilor beneficiari de la Liceul Special ,,Sfanta Maria,, Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 10070/22.07.2013, al Direcţiei Economice cu privire la aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective ale elevilor beneficiari de la Liceul Special ,,Sfanta Maria,, Arad;
-adresa nr.1717/04.07.2013 a Liceului Special ,,Sfanta Maria,, Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 9208/04.07.2013 şi aprobată de Preşedintele Judeţului Arad;
-prevederile art. 3 din H. G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice;
-prevederile art. 51 alin. 2 din Legea nr.1/2011 ,,Legea Educaţiei Nationale";
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă majorarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru elevii beneficiari de la Liceul Special ,,Sfânta Maria,, Arad, începând cu 15 septembrie 2013,
cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2013 la art. 20.03.01 ,,Hrana pentru oameni", conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică
- Liceul Special ,,Sfânta Maria’’.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)