H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 185 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 185

din data: 26.07.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 277din 22.10.2010 privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 7.000.000 euro, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean


Având în vedere,

-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean, înregistrată sub nr. 10181/24.07.2013;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean înregistrat sub nr. 10169/24.07.2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 277/22.10.2010, privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 7.000.000 euro, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 177/29.06.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 277 din 22.10.2010;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 45/24.02.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 277 din 22.10.2010;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 196/12.09.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 277 din 22.10.2010;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 38/21.03.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 277 din 22.10.2010;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 58/27.03.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 277 din 22.10.2010;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 103/09.05.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 277 din 22.10.2010;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 14/30.01.2009 privind aprobarea Proiectului tehnic aferent execuţiei lucrării Reabilitare DJ 709 KM 0+800-39+200 ARAD-Seleuş;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 22/29.02.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrării Reabilitare DJ 792A KM 0+000-24+984 Bocsig - limită Judeţ Bihor;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 21/29.02.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent lucrării Reabilitare DJ 709B KM 2+950-15+500 Arad - Curtici;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 39/23.02.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea Reabilitare DJ 682 Km 100+080 - 130+150 Arad - limită Judeţ Timiş;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 285/25.09.2009, privind proiectul "Pod peste râul Mureş pe DJ 709 E, km 3+160, Pecica - Sânpetru German";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 60/11.03.2011, privind aprobarea Proiectului tehnic aferent execuţiei lucrărilor Reabilitare DJ 708 Madrigeşti-Gurahonţ, km 25+100-37+100;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 37/24.02.2012 privind aprobarea Documentaţiei PT+DDE+CS-Modernizare DJ 709 E, KM 3+886-9+200, Rampa Pod Mureş-Sânpetru German;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 261/30.09.2011 privind aprobarea Documentaţiei de execuţie-Reabilitare sisteme rutiere, Lot.I Lot.II, Lot.III, 59,64 km (conform tabel anexa),
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 191./12.09.2012, privind aprobarea Documentaţiei PT+DDE+CS - Reabilitare DJ 682G, ªagu - Cruceni, km 1+300-2+100, 2+960-3+860;
-Hotărârea nr. 114/18.04.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Reabilitare DJ 682, km 100+080-117+080, Arad - Felnac - limită de judeţ Timiş;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b), ale art. 97, art. 104 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,
-prevederile art. 61 şi 62 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 41, alin. 4, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 277/2010 privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne in valoare de maxim 7.000.000 Euro, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 277/2010 rămân nemodificate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, care este împuternicit să semneze toate documentele şi actele necesare.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă
expunere_de_motive.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)