H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 180 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 180

din data: 26.07.2013
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iunie 2013


Având în vedere,
-referatul nr. 10049/22.07.2013 al Direcţiei Economice cu privire la aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iunie 2013;
-prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2013;
-prevederile art. 105, alin. 2, lit. f din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale;
-instrucţiunile privind decontarea navetei cadrelor didactice nr. 2/17.02.2011 din Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 123/17.02.2011;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă drepturile băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special
care solicită cheltuielile de deplasare pe luna iunie 2013, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru instituţiile de învăţământ subordonate, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică
- Liceul Tehnologic ,,Sava Brancovici,, Ineu
- Liceul Special ,,Sfanta Maria’’
- ªcoala Gimnazială Specială Varadia de Mureş
- Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad
- Centrul ªcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_iunie.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)