H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 187 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 187

din data: 26.07.2013
privind retragerea dreptului de administrare a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra imobilului situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 2 şi darea acestuia în administrarea Spitalulului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-adresa nr. 10.213/24.07.2013 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad prin care se solicită retragerea dreptului de administrare directă asupra imobilului;
-referatul nr. 10.225/24.07.2013 al Serviciul Administrarea domeniului public şi privat din cadrul Direcţiei Tehnice - Investiţii, privind retragerea dreptului de administrare directă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra imobilului situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 2 şi darea acestuia în administrarea directă către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Contractul de administrare directă nr. 8650/2006 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 247/30.09.2011 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, a imobilului situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 2, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Gurahonţ;
-Prevederile art. 91 alin. 1, lit. c şi art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra imobilului situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 2 identificat în C.F. nr. 300075- Gurahonţ nr. Cadastral 3000075, respectiv nr. cadastral construcţii 300075-C2.
Art.2. Se aprobă darea în administrarea directă către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a imobilului prevăzut la art.1., în vederea funcţionării în cadrul acestuia a Secţiei TBC Gurahonţ.
Art.3. Preluarea de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a imobilului prevăzut la art.1, se va realiza pe baza protocolului de predare - preluare, în urma inventarierii elementelor de activ şi pasiv, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
Art.4. Orice dispoziţii contrare se abrogă.
Art.5. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţului Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)