H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 188 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 188

din data: 26.07.2013
privind aprobarea Devizului General şi Indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru Proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad"


Având în vedere,
-referatul nr. 10211/24.07.2013.la proiectul de hotărâre a Direcţiei Programe de Dezvoltare, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat a Deşeurilor Solide în Judeţul Arad;
-devizul general şi indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad";
-adresa nr. 140937/27.06.2013 emisă de Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia Generală AM POS Mediu, Direcţia Monitorizare şi implementare Proiecte FEDR;
-prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4, art. 6;
-prevederile OUG 52/2013 de modificare a OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
-prevederile art. 91, alin.(3) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Devizul General actualizat al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad", cuprins în anexa nr.1.
Art.2.Se aprobă Indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad" cuprinşi în anexa 2.
Art.3.Se împuterniceşte dl. Cristian DRÃGAN să voteze în cadrul Adunării generale al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad, aprobarea documentelor menţionate, anexate prezentei hotărâri.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Arad
-Direcţia de Programe de Dezvoltare - UIP
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_2.pdf Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)