H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 183 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 183

din data: 26.07.2013
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, str. I. Marsieu, nr. 22 A, aflat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, cu destinaţie de atelier de croitorie pentru persoane vulnerabile social


Având în vedere,
-Adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, nr. 28600/22.07.2013, prin care se solicită acordul Consiliului Judeţean Arad pentru darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Arad, str. I. Marşieu, nr. 22 A;
-Referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 10112/23.07.2013, privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, str. I. Marşieu, nr. 22 A, aflat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, cu destinaţie de atelier de croitorie pentru persoane vulnerabile social;
-Prevederile Contractului de administrare directă nr. 2119/15.03.2006, actualizat;
-Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul articolului nr. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată.


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, a spaţiului în suprafaţă construită de 98,85 mp, din cadrul imobilului situat în Arad, str. Iustin Marşieu, nr. 22 A, care este beneficiara Contractului de administrare directă nr 2119/2006 actualizat a acestui spaţiu, către Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială - ASSOC Baia Mare, cu destinaţia de atelier de croitorie pentru persoane vulnerabile din punct de vedere social.
Art.2. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia tehnică - investiţii
-Direcţia Economică
-Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)