H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 160 / 26.07.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 160

din data: 26.07.2013
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie "Extindere, reabilitare şi modernizare Unitate de Primire Urgenţe-SMURD" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4


Având în vedere,
-Hotărârea nr. 10 din data de 02.02.2012 a Consiliului Judeţean Arad, privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiţie "Extindere, reabilitare şi modernizare Unitate de Primire Urgenţe - SMURD" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4;
-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 10.222/24.07.2013;
-Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., întocmită de către S.C. AMAHOUSE S.R.L. Arad;
-Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 - actualizată, privind finanţele publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie "Extindere, reabilitare şi modernizare Unitate de Primire Urgenţe-SMURD" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, aprobaţi prin Hotărârea nr. 10 din data de 02.02.2012 a Consiliului Judeţean Arad, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2.Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, întocmită de către S.C. AMAHOUSE S.R.L., Proiect nr. 128/2012, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică
-Direcţia Tehnică - Investiţii
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)