H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 192 / 12.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 192

din data: 12.08.2013
privind aprobarea stabilirii sediului social al Camerei Agricole a Judeţului Arad în imobilul situat în municipiul Arad, str. Gh. Popa de Teiuş nr. 1 bis


Având în vedere,
-referatul nr. 10.781/09.08.2013 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat;
-prevederile Legii nr. 283/2010, privind camerele pentru agricultură, industria alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.
-prevederile art. 91(1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă stabilirea sediului social al Camerei Agricole a Judeţului Arad în imobilul situat în municipiul Arad, str. Gheorghe Popa de Teiuş nr. 1 bis.
Art. 2.Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită a Camerei Agricole a Judeţului Arad a unui spaţiu în suprafaţă de 36 mp, compus din 2 încăperi, din imobilul situat în municipiul Arad, str. Gh. Popa de Teiuş nr. 1 bis.
Art. 3.Se împuterniceşte domnul Nicolae Ioţcu - Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Arad, contractul de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului prevăzut la art. 2, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-judeţul Arad
-Direcţia Economică
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Comitetul judeţean de iniţiativă pentru organizarea alegerilor pentru Camera Agricolă a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)