H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 191 / 12.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 191

din data: 12.08.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 257/04.12.2012 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2013, în judeţul Arad


Având în vedere,
-Adresa nr. 3.985/01.08.2013 a Direcţiei pentru agricultură Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.722/06.08.2013 şi nr. 10.899/09.08.2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 257/04.12.2012 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2013, în judeţul Arad;
-Referatul nr. 10.901/09.08.2013 al Administratorului public al Consiliului Judeţean Arad, la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 257/04.12.2012 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2013, în judeţul Arad;
-Prevederile art. 62 alin. 2^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 257/04.12.2012 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2013, în judeţul Arad se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)