H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 193 / 12.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 193

din data: 12.08.2013
privind aprobarea închirierii unui imobil din patrimoniul privat al Judeţului Arad situat în localitatea Curtici


Având în vedere,
-referatul Serviciului Administrarea domeniului public şi privat nr. 9328/13.08. 2013;
-raportul de evaluare întocmit de S.C. B & B Investiţii şi Servicii S.R.L. Arad;
-prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 123 alin. 1 şi 2 Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a imobilului, construcţie şi teren aferent înscris în C.F. nr. 300897- Curtici, nr. cad: 300897 -C1 pentru servicii de spălătorie auto şi vulcanizare.
Art. 2.Se însuşeşte raportul de evaluare privind determinarea valorii chiriei aferente imobilului menţionat la art. 1, întocmit de S.C. B & B Investiţii şi Servicii S.R.L., prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2.(1) Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului menţionat la art.1, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) Cuantumul minim al chiriei lunare pentru imobilul menţionat la art. 1. reprezintă echivalentul în lei al sumei de 148 Euro/lună dar nu mai puţin de 660 lei/lună.
Art. 3.Se aprobă contractul - cadru de închiriere pentru imobilul menţionat la art. 1, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Economică;
-Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_3.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)