H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 194 / 12.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 194

din data: 12.08.2013
privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F. nr. 300712 - Arad, cu nr. cadastral 300712


Având în vedere,
-Referatul nr. 10937 din 09.08.2013, întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Extras C.F. nr. 300712 - Arad, nr. Cad 300712;
-Prevederile art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă dezlipirea terenului înscris în C.F. nr. 300712-Arad, nr. cad 300712, în suprafaţă de 40805 mp, conform documentaţiei cadastrale întocmită de către S.C. "Terra Internaţional" S.R.L., proiect nr. 074/2/2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
-Lotul nr. 1 în suprafaţă de 39.896mp cu construcţiile:

Cod construcţie
Suprafaţa construită la sol
Menţiuni
C1
1381 mp
Clădire Spital Clinic Judeţean Arad, P+5E
C2
183 mp
Corp legătură P+6E
C3
1968 mp
Clădire ambulatoriu pediatrie şi adulţi
C4
38 mp
Poarta nr. 1
C5
377 mp
Clădire magazie centrală
C6
33 mp
Clădire staţie pompe ape menajere
C7
433 mp
Clădire spălătorie
C8
227 mp
Clădire bucătărie
C9
238 mp
Clădire serviciu tehnic
C11
27 mp
Clădire staţie S.R.M.
C10
68 mp
Poarta nr. 2
C12
101 mp
Rezervor apă 300 mc
C14
332mp
At. mecanic de întreţinere şi rep. + centrală termică
C13
93 mp
Staţie de oxigen
C15
146 mp
Staţie radio
C16
165 mp
Clădire neuro psihiatrie infantilă
C17
759 mp
Clădire pediatrie I
C18
503 mp
Clădire pediatrie II
C19
418 mp
Clădire cabinete de sănătate mintală
C20
577 mp
Clădire secţie hematologie
-Lotul nr. 2 în suprafaţă de 909mp - teren intravilan viran;
Art. 2. Hotărârea se comunică la:
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate;
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Direcţiei Tehnice-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)