H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 196 / 12.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 196

din data: 12.08.2013
privind revocarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad, numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad şi aprobarea contractelor de mandat care urmează a se încheia cu aceştia


Având în vedere,
-referatul nr. 11.001/12.08.2013 privind revocarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad, numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad şi aprobarea contractelor de mandat care urmează a se încheia cu aceştia;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 48/25.02.2011 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunările Generale ale Acţionarilor operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad în vederea numirii unor funcţionari publici/personal contractual în consiliile de administaţie;
-prevederile art. 5, 8 şi ale art. 12 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, actualizată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se revocă Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad, desemnat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 48/25.02.2011.
Art.2.(1).Se numeşte Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad, în următoarea componenţă:
-Iordache Florentina - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad
-Bibarţ Cristina Elena
-Jurcă Elionora Lenuţa
-Molnar Octavian
-Szabo Irina Susana
-Seculici Gheorghe.
(2).Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad se completează cu un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, în baza actului de numire emis de acesta.
Art.3.(1)Se aprobă încheierea de contracte de mandate cu membrii consiliului de administraţie ai Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2).Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae Ioţcu să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliul de Administraţie ai Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad
-persoanele prevăzute la art. 2(1).

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_ZL.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 19 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)