H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 206 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 206

din data: 29.08.2013
pentru aprobarea Documentaţiei privind procedura de achiziţie a unui imobil din municipiul Arad prin licitaţie publică, de către Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 11623/27.08.2013 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat;
-Prevederile art. 123 alin.(1) teza a 2-a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Documentaţia privind procedura de achiziţie a unui imobil, în municipiul Arad(clădire existentă) de către Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad, pentru asigurarea spaţiilor necesare unor activităţii proprii şi pentru unele servicii publice judeţene, prin licitaţie publică, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea domeniului public şi privat;
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Formularul_nr._4.DOC Descarcă
formular_2.doc Descarcă
formular_1.doc Descarcă
Criterii.xls Descarcă
documentatie.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
Formular_nr._3.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 19 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 11 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)