H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 198 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 198

din data: 29.08.2013
privind desemnarea Comisiei de negociere a condiţiilor de cumpărare a imobilelor - construcţii şi teren aferent, situate în municipiul Arad, strada Octavian Goga nr. 15-17


Având în vedere,
-referatul nr. 11.525/23.08.2013 al Serviciului juridic contencios administrativ;
-Decizia nr. 1.423/31.08.2007 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România privind retrocedarea imobilului înscris în C.F. nr. 304720 Arad (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 8000), nr. top. 304720 (nr. top. vechi 6736/481), constând dintr-o clădire a Secţiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi teren în suprafaţă de 990 mp;
-Hotărârea nr. 256/30.09.2010 a Consiliului Judeţean Arad privind scoaterea din domeniul public al imobilului înscris în C.F. nr. 304720 Arad;
- adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad nr. 17.194/2012, înregistrată la Consiliul judeţean Arad sub nr. 14.354/2012 privind propunerea Fundaţiei Caritatea de prelungire a contractului de închiriere nr. 2.299/25.02.2011, respectiv de înstrăinare a imobilului;
-adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad nr. 2.434/07.08.2013 înregistrată al Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.916/09.08.2013;
-C.F. nr. 304.720 Arad nr. top. 304720 (nr. top. vechi 6736/481) şi C.F. nr. 306.385 Arad nr. top. 306.385 (nr. top. vechi 480/1);
-prevederile art. 91, alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se desemnează Comisia de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a imobilului înscris în C.F. nr. 304.720 Arad (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 8000) nr. top. 304720 (nr. top. vechi 6736/481) situat în municipiul Arad, strada Octavian Goga nr. 17 şi a unei suprafeţe din terenul aferent imobilului înscris în C.F. nr. 306.385 Arad (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 392 Arad) nr. top. 306.385 (nr. top. vechi 480/1) situat în municipiul Arad, strada Octavian Goga nr. 15, în următoarea componenţă:
-Marian Olariu - ªef Serviciu Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Silvana Lupu - ªef Serviciu Juridic Contencios Administrativ
-Viorel Turjuc - ªef Serviciu Relaţii Economice în Teritoriu
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Serviciul Relaţii Economice în Teritoriu
-Fundaţia „Caritatea"
-Comunitatea Evreilor din Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)