H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 207 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 207

din data: 29.08.2013
privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă suplimentare în specialitatea Chirurgie Generală la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-referatul Serviciului Managementul Spitalelor nr. 11625 din 27.08.2013, privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă suplimentare în specialitatea Chirurgie Generală la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 2.534/2013;
-adresa Ministerului Sănătăţii nr. 6147/18035/17.06.2013 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 8.783/27.06.2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 22/02.02.2012 privind aprobarea liniilor de gardă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 183/30.08.2012 privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă la Compartimentul ATI Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 16, lit. b) din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;
-prevederile H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;
-O.M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă înfiinţarea unei linii de gardă suplimentare în specialitatea Chirurgie Generală la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli alocat .
Art.2.Liniile de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Prezenta hotărâre se va comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Managementul Spitalelor
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)