H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 204 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 204

din data: 29.08.2013
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri, concesionate la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, scoaterea din funcţiune şi casarea acestora


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 11347/22.08.2013, privind propunerea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri, concesionate la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. scoaterea din funcţiune şi casarea acestora;
-Legea nr. 15/1994 republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
-Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniu public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri, conform anexei.
Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi dezmembrarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1 cu respectarea prevederilor O.G.112/2000.
Art.3. Materialele utilizabile vor fi folosite de către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad în activitatea de reparaţii şi întreţinere curentă a liniilor de tramvai.
Art.4. Materialele neutilizabile vor fi valorificate de către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform prevederilor legale în domeniu, iar contravaloarea acestora rezultate din dezmembrare va fi virată către Consiliul Judeţean Arad.
Art.5. Procedura de valorificare se va efectua conform prevederilor din Contractul de Concesiune nr. 3.161/2007, încheiat cu S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad.
Art. 6. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Compania de Transport Public Arad S.A.
-Direcţia Tehnică - Investiţii
-Direcţia Economică-Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)