H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 205 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 205

din data: 29.08.2013
privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit pentru terenul situat în municipiul Arad, str. Trestiei, nr. 31 şi încheiere unei tranzacţii


Având în vedere,
-Adresa nr. 5490/2013 a S.C. Jackson Bazar S.R.L.;
-Referatul nr. 11550/26.08.2013 întocmit de către Serviciul administrarea domeniului public şi privat;
-Raportului de evaluare întocmit de către S.C. B&B Servicii şi Investiţii S.R.L.;
-Prevederile art. 91 alin (1) lit. c din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de către S.C. B&B Servicii şi Investiţii S.R.L. pentru terenul situat în municipiul Arad, str. Trestiei, nr. 31, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă încheierea unui contract de tranzacţie între Judeţul Arad şi S.C. Jackson Bazar S.R.L. Arad în forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se împuterniceşte domnul Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, să semneze contractul de tranzacţie care urmează a se încheia între Judeţul Arad şi S.C. Jackson Bazar S.R.L. Arad.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul juridic şi contencios administrativ
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea domeniului public şi privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate
-S.C. Jackson Bazar S.R.L. Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

contract.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)