H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 203 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 203

din data: 29.08.2013
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare directă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra spaţiului deţinut la etajul 1 a imobilului situat în Arad, str. Oituz nr. 131


Având în vedere,
-Referatul nr. 10235/22.08.2013 întocmit de către Serviciul Administrarea domeniului public şi privat din cadrul Direcţiei Tehnice - Investiţii, privind retragerea dreptului de adminstrare directă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra imobilului situat în Arad, str. Oituz nr. 131, etaj 1;
-Contractul de administrare directă nr. 8650/2006 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Prevederile art. 91 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă retragerea dreptului de administrare directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra spaţiului deţinut la etajul 1 al imobilului situat în Arad, str. Oituz nr. 131, aflat în patrimoniul Judeţului Arad şi trecerea lui în administrarea Consiliului Judeţean Arad.
Art.2.Anexa la Contractul de administrare directă nr. 8650/17.10.2006 încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, actualizat, se modifică în mod corespunzător.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţului Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)