H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 201 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 201

din data: 29.08.2013
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ca urmare a reorganizării Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 11.480/22.08.2013 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ca urmare a reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 176/26.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013;
-avizul A.N.F.P. nr. 30881/2013 conexat cu nr. 23473/2013;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 113 alin.(2) din Legea nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale;
-prevederile art. 64, art. 91 şi ale art. 107 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată şi actualizată;
-prevederile H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
-prevederile art.1 şi 2 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
-prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului ori a ministerelor;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, se aprobă conform Anexelor nr. 1 şi 2.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.ppt Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)