H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 210 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 210

din data: 29.08.2013
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013


Având în vedere,
-referatul nr.11615/27.08.2013 al Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013;
-Ordinul 2431/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
-Ordinul 2432/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
-prevederile Legii nr. 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2013 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Judeţului Arad conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă modificarea listei de investiţii pe anul 2013 având ca sursă de finanţare bugetul local, excedentul anului anterior, bugetul creditului şi veniturile proprii ale instituţiilor finanţate din venituri proprii şi transferuri.
Art.5.Cheltuielile prevăzute în bugetul Judeţului Arad pe anul 2013 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depaşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Administraţia Financiară a Judeţului Arad
-Trezoreria Municipiului Arad
-Direcţia Economică
-Direcţia Tehnică-Investiţii
-Unităţi subordonate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
credite.xls Descarcă
anexa_drumuri.xls Descarcă
Lista_de_investitii.pdf Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
anexa_3.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)