H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 211 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 211

din data: 29.08.2013
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul II al anului 2013


Având în vedere,
-prevederile Legii nr. 273/2006 *actualizată* privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 91, alin. (3), lit.(a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
-referatul Direcţiei Economice nr. 11617 din 27.08.2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe trimestrul II al anului 2013;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul II al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr. 12, prevazută în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul II al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr.13, prevazută în anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Aprobarea sintezei privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul II al anului 2013, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr.9, prevazută în anexa 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2013, potrivit anexei M.F. nr.11, prevazută în anexa 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.Aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne pentru trimestrul II al anului 2013, prevazută în anexa 6 la prezenta hotărâre.
Art.7.Aprobarea situaţiilor financiare trimestriale şi a anexelor acestora, întocmite la 30 iunie 2013 prevazută în anexa 7 la prezenta hotărâre.
Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului- Judeţul Arad
-Administraţia Financiară a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

fluxuri_trezorerie.pdf Descarcă
anexa_30_b.pdf Descarcă
anexa_33.pdf Descarcă
CTP_TRIM.II_2013.xls Descarcă
Aeroport_TRIM.II_2013.xls Descarcă
anexa_27.pdf Descarcă
anexa_17.pdf Descarcă
anexa_29.pdf Descarcă
indicatori_30.06.2013.pdf Descarcă
Excedent.xls Descarcă
Nota.rtf Descarcă
DGASPC_2013.xls Descarcă
incluziva_2013.xls Descarcă
anexa_18.pdf Descarcă
cont_patrimonial.pdf Descarcă
anexa_19.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă
bilant.pdf Descarcă
anexa_14.pdf Descarcă
anexa_3.xls Descarcă
Etape.xls Descarcă
drumuri_2013.xls Descarcă
anexa_4.pdf Descarcă
anexa_30_b_II.pdf Descarcă
anexa_40_b.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)