H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 197 / 29.08.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 197

din data: 29.08.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.165 din data de 20.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale în care Judeţul Arad este acţionar şi în alte organe de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este asociat sau în care are obligaţia legală să-şi desemneze reprezentanţi


Având în vedere,
-cererea domnului Dumitru-Florian Enăchiuc, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.184/24.07.2013, privind renunţarea la mandatul de reprezentant al Judeţului Arad în Adunarea de Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială West continental S.A.;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 165/20.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale în care Judeţul Arad este acţionar şi în alte organe de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este asociat sau în care are obligaţia legală să-şi desemneze reprezentanţi;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 189/30.08.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 165 din data de 20.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale în care Judeţul Arad este acţionar şi în alte organe de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este asociat sau în care are obligaţia legală să-şi desemneze reprezentanţi;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 187/30.08.2012 privind aprobarea contractului-cadru de reprezentare pentru reprezentanţii Judeţului Arad mandataţi să reprezinte interesele Judeţului Arad în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale la care este acţionar;
-prevederile art. 12 lit. a din Contractul de reprezentare nr. 12.817/11.09.2012 încheiat între Judeţul Arad şi domnul Dumitru-Florian Enăchiuc;
-referatul nr. 11.029/12.08.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Consiliul Judeţean Arad ia act de încetarea Contractului de reprezentare nr. 12.817/11.09.2012 încheiat între Judeţul Arad prin Consiliul judeţean Arad şi domnul Dumitru-Florian Enăchiuc, urmare a renunţării acestuia la mandatul încredinţat.
Art.II. Se modifică art.1 lit. e) din Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 165/20.07.2012 după cum urmează:
,,e)S.C. West Continental S.A.
-Ioan Plaveţi"
Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 165/20.07.2012 râmân neschimbate.
Art.IV. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae Ioţcu, să semneze, în numele Judeţului Arad, contractul de reprezentare, care urmează a se încheia cu domnul Ioan Plaveţi în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art. V. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- dl. Ioan Plaveţi
- S.C. West Continental S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)