H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 217 / 13.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 217

din data: 13.09.2013
privind aprobarea garantării a maximum 99,9% din finanţarea rambursabilă internă în valoare de 2.480.000 EURO care va fi contractată prin credit furnizor de către S.C. „Aeroportul Arad" S.A. pentru realizarea investiţiei „Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri"


Având în vedere,
-În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin (3) lit. b), ale art. 104 alin. (4) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
-având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 61-64 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8, din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii;
-luând act de:
a) expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 11530/23.08.2013;
b)referatul Direcţiei economice nr. 11529/23.08.2013, la proiectul de hotărâre
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă avalizarea biletelor la ordin emise de S.C. „Aeroportul Arad" S.A. în cuantum de maxim 99,9% din finanţarea în valoare de 2.480.000 euro, plus dobânda aferentă, pe o perioadă de maxim 5 ani.
Art.2.Garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivului de investiţii „Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri".
Art.3.Din bugetul local al Judeţului Arad se asigură integral garantarea:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
Art.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Judeţului Arad următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile garantate, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al Judeţului Arad;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă;
(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, prin direcţiile de specialitate.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-S.C. „Aeroportul Arad" SA.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
expunere_motive.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)