H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 218 / 13.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 218

din data: 13.09.2013
privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de Consiliul Judeţean Arad S.C. Aeroportul Arad S.A., pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea cotei de 99,9% din creditul furnizor pe care societatea urmează să îl contracteze pentru finanţarea investiţiei „Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri"


Având în vedere,
-referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 11531/23.08.2013;
-prevederile art. 91, alin. (3), lit. b, şi ale art. 97 alin.(1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
-prevederile art. 61-64, din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1603/2008, pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Cuantumul comisionului de risc care va fi perceput de Consiliul Judeţean Arad SC „Aeroportul Arad" S.A., în vederea acoperirii riscurilor financiare ce decurg din garantarea cotei de 99,9% din creditul furnizor pe care societatea îl va contracta pentru finanţarea lucrărilor de investiţii „Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri", este de 0,64% din valoarea creditului furnizor.
Art.2.Contribuţia totală a S.C. „Aeroportul Arad" S.A. la fondul de risc constituit în conformitate cu art. 64 din Legea 273/2006, este de 15.063 euro.
Art.3.Plata comisionului de risc se va face în două rate egale pe perioada de graţie a împrumutului pe care societatea îl va contracta pentru finanţarea lucrărilor de investiţie „Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri".
Art.4.Comisionul de risc va fi virat în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua plăţii.
Art.5.Termenul de plată a comisionului va fi data de 31 decembrie a fiecărui an.
Art.6.Preşedintele Consiliului Judeţean prin direcţiile de specialitate, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-S.C."Aeroportul Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)