H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 219 / 13.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 219

din data: 13.09.2013
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea unui teren pentru realizarea unui Centru de radioterapie în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 12.255/11.09.2013 întocmit de către Serviciul administrarea domeniului public şi privat;
-Studiul de oportunitate întocmit de către S.C. Creativ TSD Business S.R.L. Bucureşti, în baza Contractului de servicii încheiat cu Consiliul Judeţean Arad sub nr. 88/27.06.2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 104/2013, privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate/fezabilitate în vederea realizării unui Centru de radioterapie;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 186/2013, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unui teren prin licitaţie publică pentru realizarea unui Centru de radioterapie;
-C.F. nr. 333145 - Arad, nr. cad 333145;
-Planul de amplasament şi delimitare a imobilului înscris în C.F. nr. 333145 - Arad, nr. cad 333145;
-Contractul de administrare directă nr. 4.367/25.03.2011, actualizat, art. 8, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Avizul nr. 2268 PS din data de 10.09.2013, emis de Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Problemelor Speciale;
-prevederile art. 5 din O.U.G. 54/2006, actualizată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
-prevederile art. 91 alin (1) lit. d şi alin (5) lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit de către S.C. Creativ TSD Business S.R.L. Bucureşti, în vederea realizării unui Centru de radioterapie în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre .
Art.2. (1) Se aprobă concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a terenului în suprafaţă de 909 mp înscris în C.F. nr. 333145-Arad, nr. cad. 333145, aflat în proprietate publică a Judeţului Arad şi în administrarea directă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
(2)Durata concesiunii poate fi prelungită cu cel mult jumătate din perioada iniţială a concesiunii, cu acordul părţilor.
(3)Concesionarea se va realiza prin licitaţie publică, în numele Judeţului Arad de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad să semneze contractul de concesiune care urmează a se încheia cu privire la imobilului prevăzut la art. 2 alin (1).
Art. 4. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)