H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 216 / 13.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 216

din data: 13.09.2013
privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. „Aeroportul Arad" S.A. de aprobare a contractării unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri"


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr.11528/23.08.2013, la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. „Aeroportul Arad" S.A. de aprobare a contractării unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri";
-referatul de specialitate întocmit de S.C. „Aeroportul Arad" SA în calitate de iniţiator privind necesitatea şi oportunitatea proiectului de investiţie "Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri" la SC „Aeroportul Arad" S.A, în judeţul Arad;
-Decizia Consiliului de administraţie al SC "Aeroportul Arad" SA nr. 22/14.08.2013 privind aprobarea realizării investiţiei "Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri" la S.C. „Aeroportul Arad" S.A ;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- În temeiul art. 104 alin. (1) lit. e), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), alin. (5) şi alin. (6), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările ulterioare;
-prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arad;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Aeroportul Arad" SA să aprobe contractarea unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei "Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri".
Art.2.Proiectul de investiţii "Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri" prin credit furnizor, conţine următoarele etape:
Realizarea proiectului tehnic;
Executarea efectivă a lucrărilor inclusiv proiectarea detaliilor de execuţie;
Art.3.Se abilitează SC „Aeroportul Arad" SA în vederea organizării procedurii de achiziţie publică şi încheierea contractului care va cuprinde elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi executarea efectivă a lucrărilor, precum şi urmărirea realizării lucrărilor contractate.
Art.4.Valoarea totală estimată a contractului este de 2.480.000 EUR inclusiv TVA, la care se adaugă costul finanţării.
Art.5. (1)Câştigatorul licitaţiei va asigura cofinanţarea lucrărilor şi detaliilor de execuţie cu 95% (nouăzecişicincilasută) din valoarea contractată inclusiv TVA.
(2)Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de 15 (cincisprezece) luni de la începerea lor, în baza contractului initial.
Art.6. (1)Autoritatea contractantă, S.C. „Aeroportul Arad" S.A. va plăti antreprenorului suma creditată care este egală cu 95% (nouăzecişicincilasută) din valoarea totală a contractului inclusiv TVA, precum şi costurile cofinanţării prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioadă de scadentă este între 2 (doi) ani şi maxim 5 (cinci) ani (numită "perioada de scadenţă a Biletelor la Ordin"). Scadenţa biletelor la ordin va fi în perioada 2016 - 2018.
(2)Suma aferentă plăţilor directe este egală cu 5% (cincilasută) din valoarea totală estimată a proiectului de 124.000 EUR inclusiv TVA.
(3)Judeţul Arad va garanta plăţile prin avalizarea biletelor la ordin emise de SC „Aeroportul Arad" SA în favoarea antreprenorului.
Art.7. (1)După organizarea licitaţiei de către S.C. „Aeroportul Arad" S.A., se va încheia cu persoana juridică care a adjudecat licitaţia contractul pentru:
a)Proiectul tehnic;
b)Executarea efectivă a lucrărilor inclusiv proiectarea detaliilor de execuţie.
(2)Contractul încheiat între părţi va constitui un drept de gaj la dispoziţia antreprenorului;
(3)Cauza de forţă majoră, cazul fortuit şi cazurile asimilate exonerează de răspundere partea care le invocă, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Art.8.Preşedintele Consiliului Judeţean Arad prin direcţiile de specialitate va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Directia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-S.C. "Aeroportul Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)