H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 222 / 13.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 222

din data: 13.09.2013
privind aprobarea Documentaţiei PT+DDE+CS aferentă obiectivului de investiţie "Lucrări suplimentare privind amenajarea albiei, protecţie dig şi rampe, în zona podului peste râul Mureş pe DJ 709E, km 3+160, Pecica-Sânpetru German"


Având în vedere,
-referatul nr. 12284/11.09.2013 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri privind necesitatea aprobării Documentaţiei PT+DDE+CS - "Lucrări suplimentare privind amenajarea albiei, protecţie dig şi rampe, în zona podului peste râul Mureş pe DJ 709E, km 3+160, Pecica - Sânpetru German";
-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Documentaţia PT+DDE+CS aferentă obiectivului de investiţie "Lucrări suplimentare privind amenajarea albiei, protecţie dig şi rampe, în zona podului peste râul Mureş pe DJ 709E, km 3+160, Pecica-Sânpetru German" cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 90/26.04.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Construire pod rutier peste râul Mureş pe DJ 709E km 3+160 Pecica - Sânpetru German se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)