H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 215 / 13.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 215

din data: 13.09.2013
privind aprobarea investiţiei „Transformarea Terminalului Cargo în terminal de pasageri", faza Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii


Având în vedere,
-Referatul de specialitate nr. 12.314/11.09.2013 al Direcţiei Tehnice-Investiţii privind propunerea de aprobare a investiţiei şi a documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. referitor la ,,Transformarea Terminalului Cargo în terminal de pasageri" la S.C. Aeroportul Arad S.A.";
-Proiectul nr. 41.030R Faza: Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I) pentru Investiţia ,,Transformarea Terminalului Cargo în terminal de pasageri";
-Hotărârea nr. 1413/14.08.2013 a Comisiei tehnico-economice a S.C. Aeroportul Arad S.A cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia „Transformarea Terminalului Cargo în terminal de pasageri", faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii ( D.A.L.I.);
-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2001, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 91, alin (3), lit. f din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă realizarea investiţiei ,,Transformarea Terminalului Cargo în terminal de pasageri" la S.C. Aeroportul Arad S.A. conform documentaţiei tehnico - economice nr. 41.030R faza D.A.L.I. întocmită de către S.C. Proiect Arad S.A., şi a indicatorilor tehnico- economici specificaţi in anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2.Realizarea investiţiei se va face prin contractarea unui credit furnizor respectiv finanţare rambursabilă internă prin emiterea de bilete la ordin de către S.C. Aeroportul Arad S.A., avalizate de către Consiliul Judetean Arad.
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi S.C. Aeroportul Arad S.A.
Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)