H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 241 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 241

din data: 30.09.2013
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 216 din 13.09.2013 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad in A.G.A. la S.C. Aeroportul Arad S.A. de aprobare a contractării unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri"


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 11528/23.08.2013 la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. „Aeroportul Arad" S.A. de aprobare a contractării unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri";
-referatul de specialitate întocmit de S.C. „Aeroportul Arad" S.A. în calitate de iniţiator privind necesitatea şi oportunitatea proiectului de investiţie „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri" la S.C. „Aeroportul Arad" S.A., în judeţul Arad;
-Decizia Consiliului de Administratie al S.C. „Aeroportul Arad" S.A. nr. 22/14.08.2013 privind aprobarea realizării investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri" la S.C. „Aeroportul Arad" S.A.;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 216 din 13.09.2013 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. Aeroportul Arad S.A. de aprobare a contractării unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri"
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 104 alin. (1) lit. e), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), alin. (5) si alin. (6), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările ulterioare,
-prevederile art.9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arad,

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 216/13.09.2013 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în A.G.A. la S.C. Aeroportul Arad S.A. de aprobare a contractării unui credit furnizor pentru realizarea investiţiei „Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri", prin introducerea după alin.(3) al art.6 a unui număr de două alineate noi, alin.(4) şi (5), cu următorul conţinut:
"(4) Biletele la Ordin de principal anuale nu vor depăşi limitele anuale, stabilite după cum urmează:


Maturitate Anuală Bilete la Ordin
Valori nominale bilete la ordin principal (EUR)
2016
785.333
2017
785.333
2018
785.334
TOTAL
2.356.000

„(5) Pentru fiecare bilet de principal va fi emis şi un bilet de dobândă care va avea aceeaşi dată de emitere şi de scadenţă ca şi cel de principal. Nivelul dobânzii care însoţeşte cofinanţarea asigurată de Antreprenor nu va depăşi nivelul de referinţă cotat internaţional EUROSWAP aferent perioadei de scadenţă a fiecărui bilet la ordin în parte, la care se adaugă comisioanele şi spezele bancare specifice care nu vor fi mai mari de 4,25% p.a."
Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, prin direcţiile de specialitate va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_216.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)