H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 246 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 246

din data: 30.09.2013
privind aprobarea trecerii unor tronsoane de drumuri judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 12433/13.09.2013 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri;
-Adresa nr. 17740/11.12.2012 a Consiliului Judeţean Arad;
-Adresa Primăriei Municipiului Arad nr. 78449/28.01.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 1246/05.02.2013;
-Prevederile art. 7, 11 şi 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea tronsoanelor de drum judeţean DJ 682F de la km 0+000 la km 4+400 şi de la km 7+190 la km 11+300, aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Arad, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Judeţean Arad, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad .
Art.2.Trecerea tronsoanelor de drum prevăzute la art. 1 din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad se face pe bază de protocol de predare-primire care urmează a se încheia între părţile interesate
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate
- Primăria Municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)