H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 231 / 30.09.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 231

din data: 30.09.2013
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice-Investiţii nr. 11699/18.09.2013 la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad;
-Art. 3 din Contractul de închiriere nr. 14.408/15.10.2012 încheiat cu P.F. Nica Moise şi art.3 din Contractul de închiriere nr. 14.409/15.10.2012 încheiat cu S.C. Apotheke Lotus S.R.L.;
-Prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
-Prevederile art. 123, alin. (1) şi (2), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 14.408/15.10.2012, încheiat cu P.F. Nica Moise, pentru spaţiul cu destinaţia de depozit de materiale, situat în oraşul Ineu, Calea Aradului nr.6, pe o perioadă de 1(unu) an.
Art.2.Se aprobă prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 14.409/15.10.2012, încheiat cu S.C. Apotheke Lotus S.R.L., pentru spaţiul cu destinaţia de punct farmaceutic, situat în localitatea Vinga, nr.478, pe o perioadă de 1(unu) an.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
- Serviciul Financiar Contabilitate
- S.C. Apotheke Lotus SRL din Arad
- P.F. Nica Moise din Ineu.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)